User menu

Politica Europeană de Sănătate 2020

    Strategia „Sănătate 2020": un cadru european de politici pentru susţinerea acţiunilor vizând sănătatea şi bunăstarea populaţiei la nivel de guvern şi societate stabileşte o agendă ambiţioasă şi de perspectivă în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei. Stabilirea unei înţelegeri la nivelul tuturor celor 53 de state membre ale regiunii europene a OMS asupra acestui cadru a survenit la un moment crucial. Odată cu apropierea de anul 2015 şi a termenelor limită pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, politica dată va ajuta la poziţionarea sănătăţii în rândul următoarei generaţii de obiective globale.

    Acest cadru cristalizează toate lecţiile însuşite pe parcursul ultimilor ani cu privire la rolul şi importanţa sănătăţii. Atingerea unui nivel maxim de sănătate la toate etapele vieţii nu este un privilegiu pentru unii, ci un drept fundamental pentru toţi.. O stare bună a sănătăţii este o valoare şi o adevărată sursă a stabilităţii economice şi sociale. Aceasta este un factor-cheie pentru reducerea sărăciei, un element care contribuie la dezvoltarea durabilă, fiecare cetăţean având de beneficiat. Cel mai important este faptul că indicatorii buni de sănătate nu mai reprezintă rezultatul unui singur sector: îmbunătăţirea durabilă a sănătăţii populaţiei cu respectarea principiului echităţii sociale este, de fapt, un produs al unor politici efective realizate la toate nivelele guvernului şi al unor eforturi de colaborare depuse de către toate segmentele societăţii.

   Acestea sunt factorii care se constituie într-un fir roşu pe parcursul întregii strategii. Regiunea se confruntă cu nişte provocări considerabile, care urmează să fie gestionate. Disparităţile inechitabile din domeniul sănătăţii, existente între ţări, dar şi în cadrul acestora, reflectă barierele sociale şi economice care divizează societatea. Odată cu agravarea presiunilor economice şi creşterea costurilor serviciilor de sănătate, sporeşte riscul excluziunii sociale şi deseori anume cei care au cele mai mari nevoi medicale sunt cei mai marginalizaţi. În acelaşi timp, este cunoscut faptul că societatea contează pe prestarea unor servicii care să se bazeze pe cele mai noi şi cele mai performante tehnologii, lucru care, în combinaţie cu profilul în permanentă schimbare al maladiilor populaţiei îmbătrânite, induce presiuni enorme asupra bugetului. Pentru ca obiectivul cu privire la acoperirea universală cu asistenţă medicală să devină o realitate în ţările din regiune, sunt necesare abordări şi perspective noi. În perspectivă,cheia succesului ar putea fi schimbarea mentalităţii actorilor care elaborează politici de sănătate, prestatorilor de servicii şi membrilor publicului general, astfel încât serviciile de sănătate să nu mai fie percepute drept simple acţiuni de combatere a maladiilor, ci un mecanism care să plaseze accentul pe promovarea sănătăţii şi a bunăstării. Realizarea acestui scop presupune voinţă politică, inovaţii tehnice şi administrative, precum şi modificarea modului de alocare şi utilizare a resurselor.

    Cadrul pentru Europa se află într-o strânsă corelare cu cel de-al doisprezecelea Program General de Activitate al OMS, constituind o oglindire practică a unui program de reforme al OMS, orientat spre eficientizarea răspunsului OMS faţă de necesităţile statelor membre, într-o lume aflată într-o continuă schimbare. Pentru realizarea obiectivelor stipulate în acest cadru de politici din regiunea europeană, la fel ca şi în celelalte regiuni, este necesar ca organizaţiile internaţionale să colaboreze nu doar cu ministerele de resort, ci şi cu organismele corespunzătoare din cadrul guvernului, cu colegii din alte organizaţii internaţionale, activitatea cărora influenţează domeniul sănătăţii, precum şi cu mediul de afaceri, cu instituţiile academice şi cu societatea civilă. Cadrul de politici pentru Europa ne indică asupra căii de urmat în viitor, dar şi asupra unor noi abordări vizând îmbunătăţirea stării de sănătate şi sporirea nivelului de bunăstare în interesul naţiunilor din întreaga lume.