User menu

Prezentare Generală

 

Date generale:

      Ministerul este persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea sa, precum şi de conturi trezoreriale.

     În activitatea sa Ministerul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova şi de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prevederile prezentului Regulament. Ministerul Sănătăţii este organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul sănătăţii, fiind subordonat Guvernului.

   

 Ministerul îndeplineşte următoarele funcţii de bază:

1.   Elaborează şi prezintă propuneri de buget pentru sistemul de sănătate, în modul stabilit, asigură executarea bugetului Ministerului şi a bugetelor instituţiilor din subordine, sistematizează şi face publică informaţia despre  executarea bugetelor şi performanţa realizată.

2.   Planifică şi realizează reforma sectorului de sănătate pentru asigurarea celui mai înalt nivel de concordanţă a sistemului de sănătate în raport cu necesităţile, preferinţele şi aşteptările adecvate ale populaţiei, în special din grupurile socialmente vulnerabile, cu recunoaşterea şi respectarea drepturilor şi responsabilităţilor acesteia cu privire la sănătate.

3.   Asigură schimbul de experienţă şi cooperare în planificarea şi implementarea reformelor aferente sistemului de sănătate la nivel naţional şi regional, inclusiv prin dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu structuri similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale interesate în domeniul sănătăţii.

4.   Supraveghează sănătatea populaţiei şi stabileşte priorităţile ce ţin de sănătatea publică,  promovează prevederi asupra aspectelor de sănătate în toate politicile publice şi susţine implementarea eficientă a acestora în alte sectoare, în vederea maximizării rezultatelor în domeniul sănătăţii.

5.   Reprezintă interesele statului în structuri şi organisme internaţionale în domeniul sănătăţii, dezvoltă relaţii de colaborare cu structuri similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale interesate în domeniul sănătăţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Ministerul are următoarele atribuţii:

1.   Elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice privind dezvoltarea sistemului de sănătate, adaptarea serviciilor de sănătate la noile necesitaţi prin crearea unei infrastructuri corespunzătoare a acestora, receptive la nevoile adecvate ale utilizatorilor, la povara bolilor, precum şi prin elaborarea şi coordonarea politicilor publice privind reducerea inegalităţii populaţiei la servicii de sănătate necesare, prin îmbunătăţirea nivelului şi distribuţiei serviciilor de sănătate.

2.   Organizează analiza şi evaluarea periodică a indicatorilor stării de sănătate a populaţiei, a activităţii sistemului de sănătate şi performanţei instituţiilor medico-sanitare publice şi asigură difuzarea informaţiei ce ţine de interesul public.

3.   Promovează şi realizează parteneriatul intersectorial pentru includerea rezultatelor analizei impactului asupra sănătăţii populaţiei în politicile publice ale altor sectoare, conform recomandării Comisiei Europene „Sănătatea în toate politicile” (Health in All Policies), în vederea maximizării rezultatelor în domeniul sănătăţi.

4.   Elaborează politici privind organizarea şi reglementarea asistenţei medicale integrate (asistenţa medicală primară, secundară/terţiară, reabilitare) şi asigură sporirea rolului şi autorităţii asistenţei medicale primare în sistemul de sănătate, cu focusarea prioritară pe măsurile de prevenire a maladiilor.

5.   Elaborează politici privind dezvoltarea îngrijirilor comunitare (îngrijiri la domiciliu, paliative, nursing), asigură şi promovează activităţi de consolidare intersectorială în acest domeniu.

6.   Înaintează propuneri Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi Guvernului orientate spre prevenirea şi controlul urgenţelor de sănătate public.

7.   Stabileşte priorităţile, identifică serviciile medicale esenţiale necesare populaţiei, cu respectarea principiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor adecvate ale populaţiei, acordînd o atenţie prioritară grupurilor socialmente vulnerabile.

8.   Elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice, la nivel naţional şi local, colaborează cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai societăţii civile, precum şi cu mass-media, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, protecţiei şi promovării sănătăţii.

9.   Argumentează necesarul de resurse financiare pentru funcţionarea sistemului de sănătate, folosind în acest scop statisticile oficiale, rapoartele şi informaţia furnizată de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, rezultatele studiilor efectuate în domeniu în vederea fundamentării bugetului pentru sistemul de sănătate şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi alte date şi informaţii relevante.

 

Ministerul aprobă:   

1.   Regulamentele instituţiilor medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate şi formă juridică de organizare, precum şi lista serviciilor prestate de acestea, cu excepţia instituţiilor din cadrul organelor de drept şi organelor militare.

2.   Lista maladiilor social-condiţionate şi a celor cu impact negativ asupra sănătăţii publice, a serviciilor medicale specifice, acordate unor categorii de bolnavi neasiguraţi, inclusiv urgenţe medico-chirurgicale cu pericol vital.

3.   Condiţii obligatorii pentru domeniul de aplicare a dispozitivelor medicale şi coordonează infrastructura calităţii în domeniul vizat, standarde în domeniul de aplicare a dispozitivelor medicale, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, preţurile de producător la medicamente.

4.   Lista profesiilor şi a factorilor de producţie nocivi, precum şi a lucrărilor pentru executarea cărora se efectuează examene medicale la angajare şi examene periodice, lista bolilor transmisibile supuse înregistrării şi notificării, lista bolilor infecţioase supuse vaccinării profilactice sistematice şi lista grupurilor de risc, lista bolilor extrem de periculoase şi a altor urgenţe de sănătate publică cu potenţial internaţional de răspîndire.

5.   Elaborează şi aprobă anual, de comun acord cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, normele metodologice de aplicare a Programului unic.

6.   Adoptă măsuri în vederea optimizării procesului de achiziţii publice ale medicamentelor, utilajului, consumabilelor şi altor materiale de uz medical pentru necesităţile instituţiilor medico-sanitare publice.

 

Ministerul asigură:

1.   Calitatea serviciilor de sănătate şi securitatea pacientului, evaluarea şi acreditarea instituţiilor medico-sanitare şi a întreprinderilor farmaceutice, aplică măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate acordate populaţiei.

2.   Monitorizarea finanţelor în domeniul sănătăţii, colectînd informaţia de la toţi prestatorii de servicii medico-sanitare, indiferent de forma juridică de organizare, prin intermediul conturilor naţionale în sănătate.

3.   Achiziţionarea echipamentului medical şi a mijloacelor de transport necesare instituţiilor medico-sanitare din sistemul sănătăţii.

 

Ministerul are următoarele drepturi:

1.   Să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat.

2.   Să centralizeze mijloacele băneşti din alocaţiile totale prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv pentru sfera sănătăţii, inclusiv prin delegare, în modul stabilit, instituţiilor din subordine, în vederea realizării programelor naţionale şi programelor cu destinaţie specială din domeniu.

3.   Să solicite de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină informaţii referitor la spectrul şi numărul prestatorilor contractaţi, volumul serviciilor contractate în funcţie de nivelul şi profilul de asistenţă medicală, rezultatele evaluării şi ale controalelor efectuate, precum şi ale sumelor efectiv transferate prestatorilor.

4.   Să iniţieze şi să negocieze, din împuternicirea Guvernului, încheierea de tratate şi să propună acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente.

5.   Organizează: în condiţiile legii, concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de conducător al instituţiei medico-sanitare publice.

6.   Să editeze, după caz, publicaţii informaţionale în domeniul sănătăţii.